หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง

ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

                                               

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับ อปพร.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการในหน่วย อปพร. และพัฒนางาน   อปพร. ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ (๓) และ (๗) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนกลาง จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้

                   ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง    ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙ ”

                   ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                   ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ดังนี้

(๑)   คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล  ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา           

(๒)   คณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร. อำเภอ/กิ่งอำเภอ

(๓)   คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด และศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร

                   ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล  ศูนย์ อปพร.เทศบาลศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา เรียกประชุมสมาชิก อปพร. ในสังกัด เพื่อให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขตพื้นที่แต่งตั้ง รวมกรรมการทั้งหมดไม่เกินสิบห้าคนในจำนวนนี้ให้มีตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ

                   ข้อ ๕ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล  ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยตำแหน่งประธานกรรมการ และเลขานุการ ให้ดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

                        เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้มีการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร.เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ภายในสามสิบวัน โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.ชุดใหม่

                    ในกรณีตำแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกันเองแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง แล้วเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขตพื้นที่แต่งตั้ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

                        ในกรณีกรรมการว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล  ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา เรียกประชุมสมาชิก อปพร. ในเขตพื้นที่ เพื่อให้มีการเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กรรมการว่างลง แล้วเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขตพื้นที่แต่งตั้ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน

                   ข้อ ๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ ๕ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑)   พ้นจากสมาชิกภาพของ อปพร.

(๒)   ย้ายสังกัด

(๓)   ลาออก

(๔)   ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขตพื้นที่มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับกิจการ อปพร.

                   ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล    ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร. อย่างสม่ำเสมอ

                   การประชุมของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหาร ส่วนตำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

                   ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการ ประชุมคราวนั้น

                   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง   เป็นเสียงชี้ขาด

                ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล  ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา มีหน้าที่  ในเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้

(๑)   ช่วยเหลือศูนย์ อปพร. ในการประสานงานกับสมาชิก อปพร.

(๒)   ร่วมกันจัดสวัสดิการและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก อปพร.

(๓)  สนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดกำหนด 

(๔)  ปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. มอบหมาย

                   ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อำเภอ/กิ่งอำเภอ ประกอบด้วยกรรมการซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อำเภอ/กิ่งอำเภอ แต่งตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์ อปพร. เทศบาล ในเขตพื้นที่อำเภอ/กิ่งอำเภอ ทุกศูนย์ ยกเว้นศูนย์  อปพร. เทศบาลเมือง ศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ในจำนวนนี้ให้มีตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ  

                   ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร. อำเภอ/กิ่งอำเภอ มีหน้าที่ตาม ข้อ  ๘  โดยอนุโลมภายในเขตพื้นที่อำเภอ/กิ่งอำเภอ

                   ข้อ ๑๑  ให้มีคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด  ประกอบด้วยกรรมการซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด  แต่งตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อำเภอ/กิ่งอำเภอ  ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมือง  ศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร ในเขตพื้นที่จังหวัดทุกศูนย์ และศูนย์ อปพร.เมืองพัทยา ในจำนวนนี้ให้มีตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการฝ่ายทะเบียนกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัย กรรมการฝ่ายกิจกรรม  และกรรมการกลาง

                   ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกรรมการซึ่งผู้อำนวยการศูนย์  อปพร. กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานครทุกศูนย์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ในจำนวนนี้ให้มีตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการฝ่ายทะเบียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัย กรรมการฝ่ายกิจกรรม และกรรมการกลาง

                   ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร. จังหวัด และศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ช่วยเหลือศูนย์ อปพร. จังหวัด และศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ในเขตพื้นที่  ดังนี้

                       (๑) เป็นศูนย์กลางประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

อปพร.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจการ อปพร. ให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็งมากขึ้น    

(๒)   ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก อปพร. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

(๓)   ดำเนินการเพื่อให้มีสวัสดิการสำหรับสมาชิก อปพร.

(๔)   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการ อปพร.

                   (๕)   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก อปพร. เกี่ยวกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   (๖)   สอดส่อง กวดขันการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสมาชิก อปพร.

                   (๗) สนับสนุนการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.หรือคณะกรรมการอำนวยการศูนย์  อปพร. มอบหมาย

                   ข้อ ๑๔ ให้นำความในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง และการประชุม ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อำเภอ/กิ่งอำเภอคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม

ข้อ  ๑๕ ให้คณะกรรมการบริหารงานกิจการ อปพร. ที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ตามแนวทางที่ศูนย์ อปพร. กลาง กำหนด