ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่

179
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่
 
ให้อปท.ดำเนินการจัดและดูแลให้สถาที่ทำงานอาคาร/สิ่งปลูกสร้างทุกปห่งของหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร