การกำหนดสถานที่ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด

199
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
เรื่อง การกำหนดสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดและการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด และผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
 
เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
 
กำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียน ดังนี้
1. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 7 ก.ค. 2559
2. ยื่นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 30 มิ.ย. 2559
3. ยื่นทางอินเตอร์เน็ต http://election.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 30 มิ.ย. 2559
 
รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร