เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที 18(129/2559)

233
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 18 (129/2559

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงเกิดขึ้นได้โดยมีลักษณะของฝนฟ้ำคะนอง กับลมกระโชกแรง และอำจมีลูกเห็บตกบำงพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำพูน ล ำปำง สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครรำชสีมำ หนองบัวล ำภู บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยำ รำชบุรี ปรำจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด ขอให้ ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวระวังอันตรำยจำกพำยุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่ำงจำกต้นไม้ใหญ่ ป้ำยโฆษณำ และ สิ่งก่อสร้ำงที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย ลักษณะส าคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนเริ่มมีก ำลังอ่อนลง แต่ยังคงมี ลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง และภำคตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยำจะออกประกำศเหตุกำรณ์นี้เป็นฉบับสุดท้ำย ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 11.00 น.

http://www.mx7.com/i/531/jlTHJG.jpg
 
http://www.mx7.com

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร