รายงานงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

244
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
เทศบาลตำบลแม่ยาว  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง 
ณ  วันที่  31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559
  ชื่อบัญชี รหัสบัญชี เดบิท เครดิต
  เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-001-2-48382-3 110201
      4,596,655.69


  เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 539-0-19822-0 110201     11,362,367.82  
  เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 981-5-11332-1 110201     21,064,751.96  
  เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 982-2-75397-7 110201         330,330.80  
  เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 595-0-37460-6 110201         116,763.36  
  เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) เลขที่ 001-4-11131-3 111202     10,928,728.33  
  เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ)เลขที่ 983-4-75555-4 111202                    -    
  เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 595-2-01641-3 111202     10,000,000.00  
  เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 120200       5,069,227.52  
  เงินงบกลาง 511000     11,156,356.29  
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000       1,779,310.34  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  พนักงานเทศบาล 522000     11,040,326.29  
  ค่าตอบแทน 531000         102,395.00  
  ค่าใช้สอย 532000       5,822,173.67  
  ค่าวัสดุ 533000       2,737,431.01  
  ค่าสาธารณูปโภค 534000         625,914.45  
  ครุภัณฑ์ 541000         517,110.00  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000       7,003,150.00  
  รายจ่ายอื่น 551000                    -    
  เงินอุดหนุน 561000       3,606,162.40  
  ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 110105          18,000.00  
  ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 110106       2,099,600.00  
  รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1) 211000        1,057,360.45
  เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 230100          900,682.92
  เงินสะสม 310000      24,509,016.10
  บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม 320000      25,514,730.64
  รายรับ  (หมายเหตุ 3) 400000      57,994,964.82
  รวม     109,976,754.93  109,976,754.93

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร