คณะผู้บริหาร

นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว

 • นายสุรสิทธิ์ สาคร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คนที่ 1

 • นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คนที่ 2

 • นายนฤบดินทร์ จิ่งมาดา

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 • นายสีโทน ข่ายคำ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว