บุคลากรภายในองค์กร

ฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ

 • นางปาณิสรา แสงทาน

  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

 • นายพิรัฐ กันคำ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางสุมาลี สุวรรณพิบูลย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายไพรัตน์ การะเกตุ

  ผู้อำนวยการกองช่าง